Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, vykusio 2016 m. liepos 29 d. PROTOKOLO IŠRAŠAS

Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai” pakartotinio ataskaitinio susirinkimo,
vykusio 2016 m. liepos 29 d.
PROTOKOLO IŠRAŠAS
Susirinkimas įvyko 2016 m. liepos 29 d. 19.00 val.
Bendrijoje yra 256 nariai.
Dalyvauja 86 bendrijos nariai.
Pirmas bendrijos narių susirinkimas, kuris buvo šaukiamas 2016 metų liepos 14 dieną neįvyko, nes į susirinkimą nesusirinko daugiau kaip 50 procentų bendrijos narių.
Šis susirinkimas pakartotinis ir vyks pagal ankstesniam susirinkimui paskelbtą darbotvarkę. Vadovaujantis Civilinio Kodekso 4.85 str., susirinkimas laikomas įvykusiu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 6. Ūkiniai klausimai:
  1) gatvių apšvietimo projekto svarstymas ir patvirtinimas
  2) perspektyvinio gatvių tvarkymo (asfaltavimo) plano tolesnis įgyvendinimas;
  3) Naujo vandens gręžinio vandenvietės sutvarkymas (aptvėrimas) kiti klausimai;
  4) Naujos žieminio vandens atšakos įrengimo Balsių sodų 11-oje gatvėje aptarimas;
  7. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų spręsti/nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.
  Siūloma susirinkimą pradėti.
  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyta bendrijos nariai: K. M., R. R.,
  J. R.
  BALSAVO: „Už “- 86 (vienbalsiai).
  Balsų skaičiavimo komisija išrinkta vienbalsiai.
  2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  BALSAVO: „Už “- 86 (vienbalsiai).
  Nutarta: susirinkimo pirmininku patvirtinti Antaną Jonušauską, o sekretoriumi – Vladą Januševičių.
  3.Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  Bendrijos valdybos pirmininkė T. Lobodienė supažindino su susirinkimo darbotvarke.
  Siūloma balsuoti už susirinkimo darbotvarkės patvirtinimą.
  Balsavo „Už -” 86 (vienbalsiai).
  NUTARTA. Susirinkimo darbotvarkę patvirtinti. (pridedama).
  4. Naujų narių priėmimas į sodininkų bendriją „Žalieji ežerai”.
  Susirinkimo pirmininkas pasiūlo visus kandidatus priimti į bendrijos narius.
  BALSAVO: „Už “- 86 (vienbalsiai).
  NUTARTA: K. J. (skl. 138, naujas sav.), V. D. (skl. 171, naujas sav.), J. L. (skl. 217, naujas sav.), A. M-Č. (skl. 45, naujas sav.), G. M. (skl. 183, paveldėtas), I. K. (skl. 123, naujas sav.), R. J. (skl. 227, naujas sav.), D. V. (skl.88, naujas sav.), J. Č. (skl. 37, paveldėtas), E. O. (skl. 37, paveldėtas) priimti į sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai” narius.
  5. Valdybos ūkinės – finansinės veiklos ataskaita.
  Balsavo: „Už”- 86 (vienbalsiai)
  NUTARTA: 2015/2016 metų ūkinės – finansinės veiklos ataskaita patvirtinti.(pridedama).
  6. Revizijos komisijos ataskaita.
  Balsavo: „Už”- 85, susilaikė – 1.
  NUTARTA. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos patikros aktą ir Revizijos komisijos ataskaitą patvirtinti (pridedama).
  7. Pajamų-išlaidų sąmatos 2016-2017 metams svarstymas.
  Bendrijos valdyba siūlo ankstesnio susirinkimo nustatytų mokesčių nekeisti.
  Primena kokie mokesčiai nustatyti:
  Tikslinis nario mokestis nuolat gyvenantiems – 8.69 Eur už arą, gyvenantiems tik vasaros sezono metu – 5.79 Eur už arą. Abonentinis mokestis už vandenį, turintiems žieminio vandens įvadą: pastoviai gyvenantiems – 20.27 Eur per metus, gyvenantiems vasaros metu – 5.79 Eur per metus.
  Stojamasis į bendrijos narius mokestis- 144,8 Eur. Informacija apie mokesčius paskelbta bendrijos internetinėje svetainėje.
  Balsavo: „Už”- 83, susilaikė – 3.
  NUTARTA. Bendrijoje nustatytų mokesčių nekeisti.
  Pajamų-išlaidų sąmatą 2016-2017 metams patvirtinti (pridedama).
  8. Dėl gatvių apšvietimo projekto.
  Balsavo: „Už”- 68, „prieš”- 11, susilaikė 7;
  NUTARTA: Užbaigti pradėtą rengti gatvių apšvietimo projektą ir perduoti jį Vilniaus miesto savivaldybei.
  9. Dėl perspektyvinio gatvių asfaltavimo/tvarkymo plano įgyvendinimo.
  Valdybos pirmininkė informavo, kad pagal patvirtintą gatvių asfaltavimo/ tvarkymo planą dabar priklausytų asfaltuoti Balsių sodų 6-ąją gatvę. Ji paaiškino, kad dar lig šiol nėra parengta tvarka, kaip perduoti bendrijos gatves savivaldybei prižiūrėti, nėra atlikti bendrijos gatvių kadastriniai matavimai, nes kadastrinių matavimų tvarka neaiški, žemėtvarkos tarnyba vis keičia teisines nuostatas, ir gatvių perdavimo savivaldybėms įstatyme įtvirtintas modelis neveikia. Savivaldybės meras deklaruoja, kad jei gyventojai patys investuoja į infrastruktūros gerinimą, savivaldybė parems tokias iniciatyvas, dengdama 50 procentų išlaidų.
  Bendrijos valdybos pirmininkė siūlo kreiptis į savivaldybę, kad ši prisidėtų prie gatvės asfaltavimo, o jei savivaldybė neparems, savo lėšomis asfaltuoti Balsių sodų 6-ąją gatvę.
  Balsavo: „Už”- 72, „prieš”- 9 , susilaikė – 5.
  NUTARTA: Kreiptis į savivaldybės administraciją raštu dėl Balsių sodų 6-osios gatvės įrašymo į dalinio finansavimo projektų sąrašą. Jei savivaldybės administracijos atsakymas bus neigiamas, 2016-2017 metais ieškoti rangovo (skelbti rangovų apklausą) Balsių sodų 6-osios gavės asfaltavimo darbams atlikti, ir gatvę asfaltuoti bendrijos lėšomis.
  10. Naujo vandens gręžinio vandenvietės sutvarkymas, kiti su tuo susiję klausimai.
  Bendrijai santechnikos paslaugas teikiantis R. B. informavo susirinkusiuosius, kokius darbus dar būtina padaryti, kad vandens tiekimo sistema veiktų efektyviai. Informavo bendrijos narius, kokie darbai per metus buvo atlikti, siūlė aptverti abi vandenvietes ir visiems laikytis bendrijos susirinkimo patvirtintų vandens tiekimo taisyklių, savavališkai nereguliuoti vandens tiekimo įrenginių.
  Narys E. B. iškėlė klausimą dėl neleistino geležies kiekio vandenyje ir naujo vandentiekio bokšto įrengimo tikslingumo.
  Bendrijos valdybos pirmininkė paaiškino, kad trečiojo vandens gręžinio darbai dar nebaigti, tačiau gręžinio įrengimo rangos sutartyje numatyta vandens analizės atlikimas. Ji pasiūlė E. B. pateikti klausimus dėl naujo gręžinio įrengimo raštu, ir jam bus pateiktas atsakymas.
  Siūloma susirinkimui balsuoti už vandentiekio sistemos tolesnį tobulinimą: aptverti vandenviečių teritorijas, įrengti kolektorių Balsių sodų 9-ojoje gatvėje, pagal galimybes pakeisti seną vandentiekio vamzdį Balsių sodų 9-ojoje gatvėje.
  Balsavo: „Už”- 70, „prieš”- 7, susilaikė – 9
  NUTARTA: Siekiant geriau aprūpinti bendrijos gyventojus vandeniu vasaros laikotarpiu pabaigti naujo gręžinio įrengimo darbus, parengti vandentiekio sistemą darbui veikiant naujam gręžiniui, atlikti visus vandentiekio sistemos tobulinimo darbus Balsių sodų 9-oje gatvėje. Įpareigoti bendrijos valdybą pateikti būtų E.Bukauskui atsakymą dėl naujo gręžinio raštu.
  11. Naujos žieminio vandens atšakos įrengimo Balsių sodų 11-oje gatvėje aptarimas.
  Balsavo: „Už”-76, susilaikė – 10.
  NUTARTA. Pasiūlyti Balsių sodų 11-osios gatvės gyventojams kreiptis į bendrijos valdybą su prašymu dėl aprūpinimo žieminiu vandeniu. Įvertinus surinktą informaciją apie gyventojų poreikį, susirinkime spręsti klausimą dėl papildomos vandentiekio atšakos įrengimo.
  Susirinkimo pirmininkas A.J
  Susirinkimo sekretorius V.J

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *