SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 36 2015-07-23

SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ NARIŲ PAKARTOTINIO

ATASKAITINIO-RINKIMINIO SUSIRINKIMo

P R O T O K O L A S NR. 36

2015-07-23

Vilnius

Bendrijoje yra 261  narys. Susirinkime dalyvauja –75 nariai. Taip pat dalyvauja 6 kandidatai į narius (bendra informacija: bendrijoje yra 268 sodo sklypai).

Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyti: A. A., S. Š. , M. B..

Balsų skaičiavimo komisijos nariai išrinkti vienbalsiai.

Susirinkimo pirmininku išrinktas – M. Deveikis, susirinkimo sekretoriumi – R. Rasimavičius.

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius išrinkti vienbalsiai.

SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlo dirbti pagal bendrijos valdybos pateiktą darbotvarkę, kuri iš anksto buvo paskelbta sodininkų bendrijos skelbimų lentose, Vilniaus miesto savivaldybės   ir bendrijos internetinėje svetainėje.

M. Deveikis primena, kad pirmą kartą 2015 m. birželio 30 d. šauktas visuotinis narių ataskaitinis  susirinkimas neįvyko, nes nebuvo susirinkimo kvorumo (į susirinkimą atvyko (43) nariai).

Pirmininkas paskelbia tokią susirinkimo darbotvarkę:

Naujų narių priėmimas;

Valdybos ataskaita už 2014-2015 m.;

Revizijos komisijos ataskaita apie bendrijos finansinę veiklą už 2014-2015 m.;

2014-2015 metų bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

Ūkiniai klausimai:

1) Dėl bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo sklypų išpirkimo iš valstybės;

2) Dėl gatvių apšvietimo projekto parengimo;

3) Išstojimo iš asociacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ klausimo svarstymas;

4) Kiti klausimai, bendrijos narių pasiūlymai.

Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos 2015-2016 m. ir bendrijos veiklos plano tvirtinimas.

Bendrijos naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

Pasiūlyta darbotvarkės 7 klausimą papildyti Revizijos komisijos rinkimais.

Balsuojama už tai, kad būtų patvirtinta valdybos pateikta darbotvarkė su papildymu dėl revizijos komisijos rinkimo ir pagal ją dirbama.

Pasiūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA. Dirbti pagal bendrijos valdybos pateiktą ir susirinkimo papildytą darbotvarkę.

1. SVARSTYTA: Naujų bendrijos narių priėmimas.

Susirinkimo pirmininkas paprašo valdybos pirmininkės  pateikti susirinkimui informaciją apie sodo sklypų naujus savininkus, pareiškusius norą tapti bendrijos nariais. T. Lobodienė paaiškina, kad bendrijos valdyba, apsvarsčiusi kandidatų prašymus, siūlo susirinkimui į bendriją priimti kandidatus ir pateikia informaciją apie sklypo įsigijimo būdą (pirkimo/pardavimo, paveldėjimo, dovanojimo sutartys) bei perskaito jų prašymus – atitinkamai užpildytą prašymo formą, kurioje kandidatas įsipareigoja sumokėti stojimo mokestį, kitus mokesčius, vykdyti bendrijos susirinkimo sprendimus ir t.t.

Valdybos pirmininkė pristato susirinkimui dalyvaujančius kandidatus: P. A. (skl. Nr 3-3A), V. K. (skl. Nr. 82), G. G. (skl.Nr. 139), A. J. (skl. Nr. 153), B. J. (skl. Nr. 243) ir O. Š. (skl.Nr. 204) (nedalyvauja). Šie kandidatai į narius sklypus nusipirko. Tai pat pristato kitus kandidatus – A. S. (skl.Nr. 93) ir I. V. (skl. Nr. 253), kurie sklypus paveldėjo ar įsigijo pagal dovanojimo sutartis iš šeimos narių..

T. Lobodienė informuoja susirinkimą, kad prašymus priimti į narius viso pateikė 8 kandidatai. Pasiūlyta balsuoti už visą kandidatų sąrašą. Kandidatų pavardės dar kartą perskaitomos.

Balsavimo rezultatai: „ už kandidatų priėmimą į narius“ – vienbalsiai.

NUTARTA. Priimti į bendrijos narius: P. A. (skl. Nr 3-3A), V. K. (skl. Nr. 82), G. G. (skl. Nr. 139),  (skl. Nr. 171), A. J. (skl. Nr. 153), O. Š. (skl. Nr. 204), B. J. (skl. Nr. 243), A.S. (skl. Nr. 93) ir I. V. (skl. Nr. 253).

Naujai priimti nariai įpareigojami per 10 dienų sumokėti stojimo į bendrijos narius mokestį bei mokestį (už naudojimąsi bendrijos infrastruktūra) už laikotarpį kuriuo jie buvo ne bendrijos nariais. Jiems paaiškinama, kad nuo šio momento jie turi visas bendrijos nario teises ir pareigas, gali balsuoti susirinkime.

Priėmus naujus narius į bendriją,  bendrijos narių susirinkime balsavimo teisę turi 81 narys.

2. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita už 2014-2015 metus

Susirinkimo pirmininkas pasiūlo valdybos pirmininkei perskaityti savo ataskaitinį pranešimą. Bendrijos pirmininkė perskaito savo pranešimą (pranešimas pridedamas).

Po pirmininkės pranešimo pateikiami klausimai dėl gatvių kadastrinių matavimo darbų eigos, dėl atliekų išvežimo. Valdybos pirmininkė paaiškina, kad gatvių kadastrinių matavimo darbai jau paskutiniame etape, ir šiais metais tas procesas bus baigtas. Pirmininkė pabrėžia, kad dėl biurokratinių reikalavimų labai ilgai tęsiasi bendrojo naudojimo sklypų projektavimo procesas, o kol  neįteisintas sklypas prie kūdros, negalima pradėti naujo gręžinio projektavimo ir rengimo darbų. Pirmininkė paaiškina, kokius svarbius darbus dar reikėtų padaryti ir pabrėžia, kad šiandien susirinkimui svarstant ūkinius klausimus teks nuspręsti, ką pirmiausia reikėtų atlikti. Valdybos nuomone būtina spręsti gatvių apšvietimo klausimą ir aktyviau dirbti išieškant skolas. Keletas kalbėjusių narių pažymi, kad padaryta tikrai nemažai, tačiau pageidauja, kad valdyba  dar aktyviau dirbtų išieškant  skolas iš bendrijos narių. Pirmininkė atsako, kad šiuo metu baigiami ruošti dokumentai ieškiniui pateikti, nes skolų išieškojimo įmonė kito kelio išieškoti skolas bendrijai iš 4 asmenų nemato.

Bendrijos narys A. A. siūlo susirinkimui priimti sprendimą dėl valdybos ataskaitos tvirtinimo. Daugelis narių balsais iš vietos pasiūlo pirmiau išklausyti revizijos komisijos ataskaitą ir tik po to tvirtinti abi ataskaitas.

Pasiūlymui vienbalsiai pritariama.

3. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita už 2014-2015 m.

Revizijos komisijos pirmininkas V. J. perskaito revizijos komisijos aktą (aktas pridedamas). Jis pažymi, kad bendrijos buhalterija vedama tvarkingai, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Revizijos komisijos pirmininkas konstatuoja, kad bendrijos piniginės lėšos naudojamos efektyviai, bendrija skolų neturi. Jis pabrėžia, kad skola bendrijai kiekvienais metais mažėja, tačiau  įsitikinęs, kad reikia griežčiau elgtis su bendrijos skolininkais.

Susirinkimo pirmininkas susirinkimo dalyvius paragina aptarti bendrijos ūkinę-finansinę padėtį, įvertinti valdybos ir revizijos komisijos darbus, nurodyti trūkumus ir t.t.

Narys M. Sarin pasiūlo valdybos pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitas patvirtinti.

Balsuojama: dėl  valdybos ataskaitos tvirtinimo: „ už“ – 75, „prieš“- 0, „susilaikė“ – 6.

NUTARTA. Valdybos ataskaitą patvirtinti.

Balsuojama: dėl  revizijos komisijos akto tvirtinimo: „ už“ – vienbalsiai.

NUTARTA. Revizoriaus ataskaitą (revizijos komisijos aktą) patvirtinti.

4. SVARSTYTA. 2014-2015 metų bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Susirinkimo pirmininkas pažymi, kad išklausius ir patvirtinus valdybos ataskaitą bei revizijos komisijos išvadas, būtina patvirtinti  bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitą ir siūlo balsuoti.

Balsuojama dėl finansinės–ūkinės ataskaitos tvirtinimo: „už“– 75, „susilaikė“ – 6.

NUTARTA. 2014-2015 metų bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitą patvirtinti.

5. SVARSTYTA. Ūkiniai klausimai:

5.1. Dėl bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo sklypų išpirkimo iš valstybės.

T. L. informuoja, kad šiuo metu dar nebaigta bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo sklypų projektavimo ir teisinio įregistravimo procedūra, todėl šis klausimas šiame susirinkime negali būti svarstomas..

NUTARTA. Baigus sklypų projektavimo ir įregistravimo procedūras, organizuoti neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą ir jame spręsti klausimą dėl suformuotų sklypų išpirkimo iš valstybės.

5.2. Dėl gatvių apšvietimo projekto parengimo.

T. Lobodienė pasiūlo parengti sodininkų bendrijos gatvių apšvietimo projektą. Kai bus parengtas projektas su sąmata, bus galima priimti atitinkamus sprendimus  dėl apšvietimo įrengimo Projekto parengimas preliminariais apskaičiavimais gali  kainuoti apie 3000 eur. Daugelis susirinkusių pritaria, kad būtina kuo greičiau spręsti gatvių apšvietimo tamsiu paros metu problemą ir siūlo pritarti bendrijos valdybos siūlymui dėl projekto rengimo.

Balsuojama dėl pasiūlymo priėmimo. „Už“– 65, „prieš“ – 11, „susilaikė“ – 5.

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui rengti bendrijos gatvių apšvietimo projektą. Įpareigoti bendrijos valdybą inicijuoti projekto parengimą.

5.3.  Dėl išstojimo iš asociacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ .

Klausimą pristatanti T. L. pabrėžia, kad minėtos asociacijos vadovybė priėmė sprendimą padidinti asociacijos nario mokestį ir skaičiuoti jį pagal bendrijos narių skaičių. Nustačius tokį mokesčio apskaičiavimo būdą, didelės bendrijos, tokios kaip mūsų, mokės didesnį mokestį nei mažosios, o teises asociacijoje turės vienodas. Taip pat ji pasako, kad asociacijos vadovybėje labai gajūs autoritarinio valdymo metodai, pasigendama demokratijos, nuomonių įvairovės ir pan. Valdybos pirmininkės nuomone, buvimas asociacijos nariu bendrijai apčiuopiamos naudos neduoda, o mokesčiai nuo š. m. padidėjo beveik dvigubai.

Balsuojama dėl pasiūlymo priėmimo. „Už“ – 65, „prieš“ –  13, „susilaikė“ – 3.

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui išstoti iš asociacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ .

5.4. Kiti klausimai, bendrijos narių pasiūlymai.

5.4.1. Dėl atliekų išvežimo.

Bendrijos nariai atkreipia valdybos dėmesį, kad bendrovė UAB „Ecoservice“ ne visiems nariams pateikė antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių, o patogiai maišuose surūšiuotų atliekų nepriima.

NUTARTA. Įpareigoti valdybą kreiptis į bendrovę dėl antrinių žaliavų konteinerių pateikimo problemos išsprendimo.

5.4.2. Bendrijos narių, turinčių didesnius nei 6 arai sklypus, prašymas dėl mokesčių sumažinimo.

Grupė bendrijos narių, turinčių sklypus palei Žaliųjų ežerų gatvę, susirinkusius informuoja, kad jų sklypų dydis yra 9 arai, iš kurių 4 arai patenka į gatvės apsauginę zoną, dar 2 arai– į aukštos įtampos elektros linijos laidų apsauginę zoną. Praktiškai verstis mėgėjiška sodininkyste tokiuose sklypuose lieka 3 arai. Atsižvelgdami į tai, jie prašo mokesčius jiems skaičiuoti ne nuo viso sklypo dydžio, bet nuo 6 arų.

Susirinkimo nariai išreiškia nepasitenkinimą dėl tokio prašymo. Bendrijos narys M. Z. pastebi, kad didesnius sklypus turi ne tik ta grupė narių, bet ir kiti nariai, tačiau jau anksčiau bendrijos narių susirinkimas nusprendė mokesčius skaičiuoti pagal sklypo dydį. Jis primena, kad dauguma kitų mokesčių dydžių (ne tik bendrijoje) taip pat  priklauso nuo turimo nekilnojamojo turto ploto (pvz., šiukšlių išvežimo mokestis daugiabučiuose). Jis pasiūlo tokį prašymą atmesti.

Balsuojama dėl prašymo tenkinimo. „ Už“ – 9, „prieš“ –57,„susilaikė“ – 15.

NUTARTA. Grupės narių prašymo sumažinti mokesčius netenkinti. Visus bendrijos susirinkimų nustatytus mokesčius skaičiuoti nuo turimo sklypo plotoo, kaip ir nustatyta bendrijos įstatuose.

5.4.3. Dėl abonentinio mokesčio už vandens naudojimą.

Bendrijos narys V. J. pateikia klausimą, ar praėjusių metų susirinkimo nustatyta nauja mokesčio už vandens sunaudojimą tvarka (abonentinis mokestis) pasiteisino.

Bendrijos valdybos pirmininkė paaiškina, kad tokia tvarka pasiteisino, nes sumažėjo šio mokesčio administravimo išlaidos ir padidėjo bendrijos pajamos, nors dar ne visi bendrijos nariai sumokėjo šį mokestį,  daugiau nei 400 eurų, todėl bendrijos valdyba net neįtraukė šio mokesčio nustatymo svarstymo į susirinkimo darbotvarkę.

5.4.4. Dėl gatvių asfaltavimo.

Grupė susirinkimo dalyvių pasiūlo peržiūrėti gatvių asfaltavimo tvarką (eiliškumą).

Susirinkimo pirmininkas atkreipia dėmesį, kad svarstyti klausimus,  iš anksto neįtrauktus į susirinkimo darbotvarkę ir neparengtus svarstymui, bei priimti sprendimus, liečiančius visus bendrijos narius, negalima, nes tai prieštarauja Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatoms.

NUTARTA. Klausimo dėl gatvių asfaltavimo tvarkos (eilės) peržiūrėjimo nesvarstyti.

6. SVARSTYTA. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir bendrijos veiklos plano tvirtinimas.

Valdybos narė B. Š. perskaito bendrijos valdybos pateiktą pajamų-išlaidų 2015-2016 metams sąmatos projektą. Ji pažymi, kad sąmatos projektas parengtas, atsižvelgiant į ankstesnių visuotinių susirinkimų nustatytus mokesčius.

Benrijos nariai prašo priminti ankstesnių bendrijos susirinkimų nustatytus mokesčius. Valdybos pirmininkė pateikia informaciją apie galiojančius bendrijoje mokesčius, kurių keisti valdyba  susirinkimui nesiūlo (į darbotvarkę klausimas neįtrauktas):

Infrastruktūros mokestis ne bendrijos nariams (metinis)- 173,7 Eur;

Stojamasis  nario mokestis (viekartinis) asmenims naujai įsigijusiems sklypus (pirkimo būdu) – 144,8 Eur;

Nario mokestis (metinis) sklypų savininkams, pastoviai gyvenantiems bendrijoje – 8,69 Eur už arą, gyvenantiems tik vasaros sezono metu – 5,79 Eur už arą.;

abonentinis mokestis už metus, turintiems požeminio vandens įvadą: pastoviai gyvenantiems – 20,27 Eur, gyvenantiems tik vasarą – 5,79 Eur.

Mokestis vykdant naują statybą – 868,86 Eur,  mokestis atliekant namo rekonstrukciją – 144,8 Eur

Bendrijos valdybos pirmininkė paaiškina, kad mokesčio už kelių asfaltavimą valdyba šiais metais nustatyti nesiūlo, nes dar nepatvirtinta kelių perdavimo savivaldybei tvarka, o ir praėjusiais metais nustatytą vienkartinį mokestį kelių asfaltavimui, kuris yra: visiems bendrijos nariams – 29 Eur, gyvenantiems prie rengiamos asfaltavimui gatvės papildomai 43,44 Eur, jei sklypo dydis ne daugiau, kaip 6,5 a., o jei sklypas didesnis, mokestis proporcingai didesnis, dar labai daug narių nesumokėjo.

Revizijos komisijos pirmininkas atkreipia dėmesį: bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos projekte esančios sumos nesutampa su revizijos komisijos ataskaitoje pateikta suma.

Narys M. B. pasiūlo susirinkimui balsuoti už pajamų – išlaidų sąmatos projektą kaip pagrindą, o valdybą įpareigoti jį patikslinti, atsižvelgiant į Revizijos komisijos pareikštas pastabas.

Balsuojama dėl 2015-2016 m. bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos  projekto ir bendrijos veiklos plano patvirtinimo 2015-2016 patvirtinimo.

„Už – 64 balsai, „prieš“- 0, „susilaikė“ – 17.

NUTARTA. 2015-2016 m. bendrijos metinę pajamų – išlaidų sąmatą  ir bendrijos veiklos planą patvirtinti. Įpareigoti valdybą patikslinti 2015-2016 m pajamų – išlaidų  sąmatos punktus atsižvelgiant į  Revizijos komisijos akto duomenis.

7.  SVARSTYTA. Bendrijos valdybos, pirmininko ir Revizijos komisijos rinkimai.

Bendrijos narė B. Ž. pasako, kad dabartinė bendrijos valdyba dirba gerai, matosi jų darbo rezultatai. Ji pasiūlo palikti tą pačią valdybą ir jos pirmininkę, o valdybos narius, kurie, jau negali būti valdyboje,- perrinktiti. Daugelis iš vietų pritaria B. Ž.  pasiūlymui bei siūlo valdybos pirmininkei dirbti ir sekančią kadenciją. Valdybos pirmininkė pamini, kad daug darbų pradėta, bet derinimo procesams užsitęsus dėl įvairių biurokratinių kliūčių, klausimai liko neišspęsti. A. A. pasiūlo balsuoti už valdybos pirmininkę ir naują valdybą. Į valdybą pasiūlyta: B. Šutienė, T. Lobodienė, M. Deveikis – buvę valdybos nariai ir siūlomi nauji kandidatai: G. Dulskis ir A. Janušauskas. Siūloma balsuoti už visus kandidatus.

Balsavimo rezultatai: „už“ – vienbalsiai (81 narys).

Valdybos pirmininku siūloma rinkti T. Lobodienę. Kitų kandidatų nepasiūlyta.

Balsuojama už tai, kad valdybos pirmininke išrinkti T. Lobodienę. „Už“ – vienbalsiai (81 narys).

Į revizijos komisiją siūloma kandidatai; M. Mikšienė, V. Tamošiūnienė ir D. Bankauskienė. Siūloma balsuoti už kandidatus į Revizijos komisijos narius: M. Mikšienę, V. Tamošiūnienę ir D. Bankauskienę.

Revizijos komisija išrinkta vienbalsiai (81 narys).

NUTARTA.  Bendrijos valdybos nariais išrinkti: T. Lobodienę, B. Šutienę, M. Deveikį,

Jonušauską, G. Dulskį.

Bendrijos valdybos pirmininke išrinkti: T. Lobodienę.

Revizijos komisijos nariais išrinkti : M. Mikšienę, V. Tamošiūnienę, D. Bankauskienę.

Susirinkimo pirmininkas Martynas Deveikis

Susirinkimo sekretorius Rytis Rasimavičius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *